Nybyggnation av garage i Oxevik

Nybyggnation av garage